a obeshrabriti korišćenje javnog polažaja za sticanje lične koristi. U drugom poglavlju navedena su dva pristupa kojima je to moguće postići. Prvim pristupom zaposleni se odvraćaju od učestvovanja u korupciji povećavanjem moralne cene

No content related to the term/keyword was found.
Share